076 549 84 21

Algemene voorwaarden Verschoor & Oudshoorn (V&O)

1. Opdrachtgever en V&O; leveringen en betalingen
1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; Verschoor &
Oudshoorn wordt beschouwd als de opdrachtontvanger; hierna te noemen “V&O”.

1.2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar V&O is gevestigd.

1.3. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen
opdrachtgever en V&O. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij door beide
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het
aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2. Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Alle offertes hebben een geldigheid van maximaal 14 dagen na offertedatum.

2.3. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen
een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in
rekening worden gebracht.

2.5. Alle offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie. De
opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor opzet en uitvoering van
de door V&O te verrichten werkzaamheden aan V&O wordt verstrekt.
2.6. Indien de opdrachtgever het in 1.4. gestelde niet aanvaardt dient zulks binnen 14 dagen
na ontvangst van de offerte schriftelijk aan V&O te worden medegedeeld in welk geval de
offerte terstond komt te vervallen.

3. Honorarium, kosten, tarieven
3.1. De honorering van de medewerkers van V&O berust op uurtarieven, tenzij een andere
wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de
overeenkomst.

3.2. De honorering bij opleidingen en trainingen geschiedt op basis van dagdeeltarieven. Het
geldend dagdeeltarief is opgenomen in de overeenkomst.

3.3. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en
drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk zijn en volgens de overeenkomst in het
kader van de opdracht door V&O worden gemaakt, worden naast de uurtarieven
afzonderlijk in rekening gebracht.

3.4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief de
verschuldigde omzetbelasting.

3.5. V&O is gerechtigd een voorschot te verlangen op de kosten van derden welke worden
gemaakt door V&O in het kader van de opdracht. Ook is V&O gerechtigd tot het
doorberekenen van een toeslag voor de administratiekosten. V&O zal kortingen op
leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.

3.6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden in principe
maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de
declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de
kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van de
facturen onmiddellijk worden doorbelast.

3.7. V&O verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek
van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts
dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
3.8. Alle bedragen zijn in Euro’s tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4. Wijziging van de opdracht
4.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen
in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan
V&O ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is
het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

4.3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben
dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door V&O wordt overschreden; in dat
geval is artikel 13 overeenkomstig van toepassing.

5. Eigendommen van de opdrachtgever
5.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of
vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal V&O dezelfde zorg aanwenden die zij
dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.

5.2. Onverminderd in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt
de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien,
dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

6. Eigendommen van V&O
6.1. Conceptontwerpen, presentatiematerialen en/of originele beelddragers zoals
drukwerkoriginelen, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers en digitaal
opgeslagen informatie, blijven te allen tijde eigendom van V&O.

6.2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken
als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en
interessen te vorderen, in rekening gebracht.

7. Verzending en transport van het uitgevoerde werk
7.1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij
vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de
meerkosten voor de opdrachtgever.

8. Vertrouwelijke informatie
8.1. V&O verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de
opdrachtgever en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende
vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

9. Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is
overeengekomen, binnen twee weken na factuurdatum.

9.2. V&O is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te
staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

9.3. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een
rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente.

9.4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de
invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen
gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten bedragen tenminste 10%
van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 150 bedragen.

10. Retentierecht/verhaal
10.1. V&O is gerechtigd goederen van de opdrachtgever die zij onder zich heeft, onder zich te
houden ter voldoening van alle kosten die V&O besteed heeft ter uitvoering van
opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking
hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie
heeft V&O ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren,
bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele
wordt gesteld.

11. Deellevering
11.1. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een
samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 9 lid
1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Verzuim van de opdrachtgever
12.1. Indien de voortgang in de uitvoering of levering van het werk door aan de opdrachtgever
toe te rekenen omstandigheden of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan
door V&O het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder
begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen,
onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

13. Overschrijding leveringstermijn
13.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als indicatief en nimmer als fatale
termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

14. Annuleringen
14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden
V&O alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten
te vergoeden en indien V&O dit verlangt, de voor de uitvoering van deze opdracht
bestemde materialen en halffabrikaten (waaronder deelrapporten) voor zijn rekening te
nemen tegen de door V&O in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het
recht van V&O op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de
annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

14.2 Indien de opdrachtgever een opleiding of training minder dan één maand voor
aanvangsdatum annuleert, zijn de totale geoffreerde kosten verschuldigd.

15. Afname
15.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de opdrachtgever geacht direct na gereedkomen
van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen, c.q. hebben afgenomen.

15.2. Eventuele kosten als gevolg van het niet direct in ontvangst nemen van een
gereedgekomen opdracht, zoals kosten voor opslag van materialen, worden aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.

16. Klachten
16.1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na aflevering van
de opdracht.

16.2. De aansprakelijkheid van V&O uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt
tot het met de opdracht gemoeide bedrag tenzij het door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag lager is dan geldt het laatste
bedrag.

16.3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag V&O voor ondeugdelijk werk goed
werk leveren.

16.4. V&O is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen, materialen
of informatie die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

17. Overmacht
17.1. Niet verwijtbare verhindering, zoals ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
van de medewerkers van V&O, ontslaat V&O van het nakomen van de overeengekomen
leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde
enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

17.2. Bij verhindering, zoals bedoeld in het vorige lid, heeft V&O het recht zich te laten
vervangen door een gelijkwaardige deskundige.

17.3. In geval van overmacht zal V&O daarvan onverwijld mededeling doen aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende
14 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting
om van V&O af te nemen en te vergoeden het reeds uitgevoerde gedeelte van de
opdracht.

18. Prijswijzigingen
18.1. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabrikaten, alsmede diensten van
derden, benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht,
kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden
begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

19. Auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht en reproductierecht
19.1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van
door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de
opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan
derden wordt gemaakt en vrijwaart hij V&O in en buiten rechten van alle gevolgen uit het
gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

19.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door V&O ontworpen c.q. uitgevoerde
methodieken, rapportages en verslagen berusten bij V&O.

19.3. V&O heeft het recht om opdrachten te gebruiken in de vorm van geanonimiseerde casebeschrijvingen
ten behoeve van artikelen in vakbladen of wetenschappelijke tijdschriften;
hierbij is artikel 8 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

20. Beëindiging door V&O
20.1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar
verzuim te zijn:
In geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
• Bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming
• Bij liquidatie van zijn bedrijf

20.2. V&O heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie
en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het recht van O&V om volledige schadevergoeding te vorderen.

21. Toepasselijk recht
21.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

21.2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats
van V&O.

© Verschoor & Oudshoorn
2022 wijzigingen voorbehouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden pagina 4 van 4